Zpět

Ubytovací řád - Čáslavská chata

 

Čáslavská chata

Velká Úpa č.p. 104

542 21 Pec pod Sněžkou

 

Provozovaná společností:

Čáslavská servisní s.r.o.,

Nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11

286 01 Čáslav

IČ: 26489678, DIČ: CZ26489678

(dále jen „ubytovatel“)

 

1. Ubytovatel je oprávněn ubytovat jen hosta, který se řádně přihlásí, za tímto účelem předloží při nástupu k ubytování osobní doklad (občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR. Host je řádně zapsán do knihy ubytovaných.

2. Každý host, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinen ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat úřední doklad o hlášení pobytu správci. Všechny požadované údaje je klient povinen uvést pravdivě a úplně.

3. Ubytovací řád je platný pro všechny ubytované na chatě. Host převzetím klíče od pokoje vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit.

4. Ubytování může host užívat po dobu, kterou si sjednal s provozovatelem na základě objednávky, případně osobního dojednání. Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 50% z předpokládané ceny ubytování. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě uvedené na zálohové faktuře. Zaplacením zálohy host souhlasí se storno podmínkami viz. č. 12..

V případě objednání ubytování v termínu blízkém nástupu se rezervace považuje za závaznou, dojde k vystavení daňového dokladu pro úhradu kompletně celého ubytování a zálohová faktura se již nevystavuje. V případě storna ubytování, se účtuje storno poplatek ve výši 50% z ceny rezervovaného ubytování (pokoje/celé chaty).

5. V den nástupu se host může ubytovat v hodinu předem sjednanou se správcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí svůj pobyt host nejpozději do 10:00, posledního dne, v též době pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, je provozovatel chaty oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den. Pokoj předává host uklizený a se staženým povlečením..

6. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

7. Pro udržení čistého prostředí si hosté, při vstupu do budovy chaty řádně očistí obuv a následně použijí domácí obuv. Je nepřípustné po budově chodit v lyžařské obuvi, snowboardových botách, pohorkách apod. Pro uložení lyží, sání, kol apod. slouží pouze lyžárna. Platí zákaz nošení těchto věcí do objektu chaty. 8. V objektu nesmí host bez souhlasu provozovatele přemisťovat zařízení, provádět opravy, zasahovat do elektrické, vodovodní nebo jiné instalace. Za škodu způsobenou na majetku chaty odpovídá host v plném rozsahu.

9. Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Host je povinen při odchodu uzamknout dveře do pokoje, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít vodovodní kohoutky. V případě ztráty klíčů host uhradí náklady související s jejich celkovou výměnou, včetně klíčově vložky dveří.

10. Za škody způsobené hostem na majetku chaty odpovídá host podle platných předpisů.

11. Provozovatel neodpovídá za peníze a cenné věci a věci vnesené hostem do chaty a odložených.

12. Zrušení objednaného pobytu.

Ke zrušení objednaného pobytu může dojít z jakéhokoli důvodu (zdravotní, pracovní i jiné). Zrušení pobytu lze provést pouze písemnou formou (poštou, e-mailem). Dnem zrušení je den, kdy ubytovatel obdrží písemně či e-mailem oznámení o stornu. V případě zrušení pobytu hostem je ubytovatel oprávněn účtovat storno poplatky dle následujícího:

Storno poplatky

Okamžik doručení zrušení ubytovateli

(v kalendářních dnech)

Sazba storno poplatku

(ze zálohy/faktury)

30 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování

50%

29-14 dní před plánovaným nástupem k ubytování

80%

13 a méně dní před plánovaným nástupem k ubytování

100%

 

Storno poplatek je vypočítáván ze zaplacené zálohy na ubytování.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení zaplacené zálohy nebo její poměrné části, ubytovatel ji vrátí způsobem, který určí host a to do 15 dnů ode dne, kdy došlo k písemnému zrušení objednávky provozovateli.

13. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení. Za děti zodpovídají rodiče nebo osoby, kterým byly svěřeny do péče v době pobytu.

14. Ohlašovny na telefonních číslech:

112 – tísňové volání

155 – první pomoc

150 – hasiči

158 – policie

603 345 247 – správce chaty, pan Hofer

727 985 839 – provozovatel chaty

 

 

15. Povinnost informovat o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, který je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz .

16. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr .“

17. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

18. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů.

19. Ubytovatel prohlašuje, že s osobními údaji ubytovaného, bude nakládáno výhradně v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR), schváleným Evropským parlamentem 14.4.2016 a účinným od 25.5.2018. Ubytovatel jako správce shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje jako zákonný a smluvní požadavek.

 

Tento ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 06. 1. 2023

 

Vedení Čáslavské servisní s.r.o.